Tarieven

 

Tarieven incl BTW

Telefonisch consult 1/2 uur25,00 
10 groepslessen van 1 uur135,00 
1 individuele les59,00 
Intake 45 minuten45,00 
   
Traject GehoorSame pup (12 weken traject)229,00 
Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
3 individuele lessen en 5 groepslessen  
tussen lessen door ondersteuning  
via telefoon/ whatsapp/interactieve Facebookgroep  
   
Traject GehoorSame Puber (12 weken)229,00 
Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
3 individuele lessen en 5 groepslessen  
tussen lessen door ondersteuning  
via telefoon/ whatsapp/ interactieve Facebookgroep  
   
5 privelessen (12 weken)279,00 
Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
tussen lessen door ondersteuning   
via telefoon/ whatsapp / interactieve Facebookgroep  
Individuele Hand-out met oefeningen en tips  
   
Individuele workshops:  
Samen ontspannen wandelen  1 uur59,00 
Hersenwerk voor Honden 1,5 uur 87,50 
Vertrouwen opbouwen & krijgen, vrije wandeling  1 uur59,00 
Sociale Wandeling (3 sessies van 45 minuten)129,00 
   
Groepsworkshops 2,5 uur max 6 cursisten45,00 
   
Theorie avond/Lezing 17,50 

 • Tarieven

   

  Tarieven incl BTW

  Telefonisch consult 1/2 uur25,00 
  5 groepslessen van 1 uur69,00 
  1 individuele les59,00 
  Intake 45 minuten45,00 
     
  Traject GehoorSame pup
  (12 weken traject)
  229,00 
  Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
  3 individuele lessen en 5 groepslessen  
  tussen lessen door ondersteuning  
  via telefoon/ whatsapp/interactieve Facebookgroep  
     
  Traject GehoorSame Puber
  (12 weken)
  229,00 
  Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
  3 individuele lessen en 5 groepslessen  
  tussen lessen door ondersteuning  
  via telefoon/ whatsapp/ interactieve Facebookgroep  
     
  5 privelessen
  (12 weken)
  279,00 
  Intensieve Begeleiding gedurende 12 weken bestaande uit:  
  tussen lessen door ondersteuning   
  via telefoon/ whatsapp / interactieve Facebookgroep  
  Individuele Hand-out met oefeningen en tips  
     
  Individuele workshops:  
  Samen ontspannen wandelen  1 uur59,00 
  Hersenwerk voor Honden 1,5 uur 87,50 
  Vertrouwen opbouwen & krijgen, vrije wandeling  1 uur59,00 
  Sociale Wandeling (3 sessies van 45 minuten)129,00 
     
  Groepsworkshops 2,5 uur
  max 6 cursisten
  45,00 
     
  Theorie avond/Lezing 17,50 

 • Opleidingen en Cursussen

  ︎  2018    Opleiding Kynologisch Gedrags Therapeut Annorlunda

  ︎   2018   Opleiding ABC instructeur bij Hermina Stout

  ︎   2017   Opleiding Kynologisch Instructeur bij Annorlunda Kynologisch Centrum

  ︎   2017   Omgaan met Agressie bij honden bij Annorlunda Kynologisch Centrum

  ︎   2017   Bijscholingsdag Balans & Coördinatie Hersenwerk voor Honden

  ︎   2017   Dierenartstraining bij Tinley

  ︎   2017   Inspiratie dag Hersenwerk voor Honden

  ︎   2016   TTouch voor honden bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   2016   VIDA weerbaarheidstraining kinderen bij Pets4Care

  ︎   2016   Begeleider Hersenwerk voor Honden bij Hersenwerk voor Honden

  ︎   2016   Oplossen probleemgedrag bij honden in de praktijk bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   2016   Begeleiding probleemgedrag honden bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   2016   Opleiding hondentrimmen bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   1995   Begeleiding probleemgedrag honden bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   1995   Kynologisch Instructeur bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   1995   Ethologie bij honden bij Cursus Centrum Barneveld

  ︎   1990   Algemene Vormingen bij O&O


 • Algemene voorwaarden GehoorSaam

  algemene-voorwaarden-GehoorSaam

  Gevestigd te Bemmel.

  Van toepassing op alle activiteiten van GehoorSaam. Hiermee wordt verduidelijkt wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u verwachten bij gedragstherapie, coachsessies, workshops, cursussen, privelessen, promotiewerkzaamheden en lezingen.

  Artikel 1.    Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

  1.1       GehoorSaam/opdrachtnemer: het uitvoerende bedrijf dat, individueel of aan een groep personen, coachsessies, cursussen, workshops, promotiewerkzaamheden of privé lessen op maat aanbiedt. 
  1.2       Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die GehoorSaam aanbiedt en vóór of uit naam van de Opdrachtgever zal verrichten. 
  1.3       Opdrachtgever: deelnemer(s) die het bovengenoemde bedrijf wenst in te schakelen voor het uitvoeren van een dienst. 
  1.4       Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Opdrachtgever zich aan de diensten van GehoorSaam verbindt, totdat de diensten vanuit GehoorSaam zijn geleverd. 
  1.5       Contractperiode: de overeengekomen, vooraf bepaalde tijdsduur van een opdracht tussen de Opdrachtgever en GehoorSaam.

  Artikel 2.    Het aangaan van de overeenkomst

  2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, welke door de Opdrachtgever zijn aangevraagd en door de Opdrachtnemer zijn aanvaard volgens artikel 2.3.
  2.2       Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering van de diensten, door de Opdrachtnemer derden worden betrokken.
  2.3       Overeenkomst van een dienst komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken.
  2.4       Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de Opdrachtgever gebruik wilt maken van aanvullende diensten van de Opdrachtnemer.
  2.5       Nadat de Opdrachtgever zich heeft aangemeld voor een van de diensten van de Opdrachtnemer, dient de Opdrachtgever vooraf de betaling te voldoen om zich te verzekeren van deelname.
  2.6       Indien de Opdrachtnemer contant wilt betalen, dan kan dit alleen met nadrukkelijke toestemming van GehoorSaam.
  2.7       In geval dat de Opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, dan staat de Opdrachtnemer in haar recht om de Opdrachtgever niet deel te laten nemen aan de gevraagde dienst.
  2.8       Indien de Opdrachtgever minderjarig is, is de handtekening van de ouders en/of voogd vereist.
  2.9       Mocht de Opdrachtgever toch verhinderd zijn, dan kan zijn of haar plaats ingenomen worden door een ander persoon. Dit kan uitsluitend na overleg met toestemming van de Opdrachtnemer. Indien de vervanging niet correct is verlopen, behoudt Opdrachtnemer zich hetrecht voor deze deelname voor aanvang van de dienst te weigeren. 
  2.10    Afwijkende voorwaarden dienen schriftelijk te zijn vastgelegd en gelden alleen voor die specifieke situatie.
  2.11    Opname in het agenderingssysteem van de Opdrachtnemer geldt bij een mondelinge afspraak als het bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.

  Artikel 3.    Werking van de diensten

  3.1       De Opdrachtnemer staat voor zichzelf in met betrekking tot haar expertise, kennis en kunde om de dienst goed uit te kunnen voeren.
  3.2       De Opdrachtnemer hecht grote waarde aan goede omgangsvormen; tussen mensen onderling, dieren onderling en tussen mens en hond. De Opdrachtgever(s) zijn verantwoordelijk voor hun eigen daden en die van hun honden. De Opdrachtnemer kan bij ongewenst gedrag besluiten baas en hond uit te sluiten van deelname. Onder ongewenst gedrag wordt gerekend: agressie naar mens en/of dier. De Opdrachtnemer beslist wat ongewenst gedrag is.
  3.3       De Opdrachtgever voert, in hoeverre dit mogelijk is, de aanwijzingen van de Opdrachtnemer uit.
  3.4       De Opdrachtgever gebruikt, in hoeverre het kan, de door de Opdrachtnemer voorgestelde hulpmiddelen.
  3.5       De honden die worden ingezet moeten te allen tijden op een positieve trainingsmanier worden behandelt.
  3.6       De Opdrachtgever laat de aangelijnde honden niet aan elkaar snuffelen en zeker niet met elkaar spelen ter voorkoming van conflicten.
  3.7       De Opdrachtgever aait alleen andermans honden na uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
  3.8       Deelnemende honden kunnen hun behoeften doen op plekken waar dat is toegestaan. Indien de honden hun behoeften buiten deze plaatsen doen, ruimen hun bazen dit op
  3.9       Per dienst geldt een minimaal aantal Opdrachtgevers. Dit verschilt per dienst, locatie en Instructeur. Mochten er te weinig Opdrachtgevers zijn, dan biedt de Opdrachtnemer een alternatief aan of restitueert het geld.
  3.10    Voor workshops die in samenwerking met derden worden geven, gelden er mogelijk aanvullende voorwaarden. Zodra dit het geval is, dan staat dit vermeld bij de betreffende workshop.
  3.11    De Opdrachtnemer heeft het recht diensten te weigeren. Dit altijd toegelicht aan de Opdrachtgever.
  3.12    De Opdrachtnemer heeft het recht om haar diensten tijdelijk op non-actief te zetten in verband met vakantie.
  3.13    De Opdrachtnemer heeft een hart voor de natuur en verwacht dat ook van haar Opdrachtgevers. Daarom wordt afval in de afvalbak gedeponeerd en let men goed op open vuur. 
  3.14    Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de Opdrachtnemer worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
  3.15    Het is mogelijk dat er een stagiair(e) aanwezig is tijdens het consult of tijdens de les. Indien u hier bezwaar tegen maakt verzoeken wij u hier tijdig melding van te maken.  

  Artikel 4.    Beëindiging van de overeenkomst

  4.1       De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging van beide partijen nodig is.
  4.2       Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is mogelijk bij wederzijdse instemming.
  4.3       Wanneer een cursist twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er wordt in dat geval geen restitutie van het cursusgeld gegeven.
  4.4       Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2.

  Artikel 5.    Geheimhouding

  5.1       De Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie tussen haar en de Opdrachtgever als vertrouwelijk beschouwen en daar naar handelen.

  Artikel 6.    Betaling

  6.1       Betaling dient steeds te worden voldaan binnen 10 dagen na de factuurdatum, op een door de Opdrachtnemer aan te geven rekeningnummer, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. De Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
  6.2       Indien de Opdrachtgever niet binnen de 10 dagen de factuur betaald, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de Opdrachtnemer over het openstaande bedrag de daarbij behorende wettelijke rente schuldig.
  6.3       De Opdrachtgever kan de dienst tot 14 dagen vooraf kosteloos annuleren, na 14 dagen vindt er geen restitutie meer plaats. Bij te laat betalen, vervalt de plaats in de aangevraagde dienst.
  6.4       Diensten voor Telefonische Advieslijn dienen minimal 48 uur voorafgaand het gesprek bij de Opdrachtgever voldaan te zijn.
  6.5       Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele dienst, workshop, cursus of lezing. 
  6.6       Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of de hond, dient er een doktersverklaring c.q. een dierenartsenverklaring te worden overlegd. Na overlegging van deze verklaring zullen met de klant de mogelijkheden worden besproken voor het op een later tijdstip volgen van de gemiste lessen/cursus.
  6.7       Inhaallessen zijn in geval van ziekte en overmacht mogelijk zonder extra kosten. De inhaallessen en –tijden worden in overleg en naar de mogelijkheden van Opdrachtnemer ingepast.
  6.8       Indien een les later dan 24 uur voor aanvang van die les is afgezegd, vervalt het recht op inhalen.
  6.9       Het in termijnen betalen van de vergoeding is alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer.

  Artikel 7.    Overmacht
  7.1       Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, dat alles waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen of niet in staat kan zijn haar verplichtingen na te komen.
  7.2       De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de activiteiten wegens weersomstandigheden, ziekte van instructeurs of andere onvoorziene omstandigheden te annuleren of voortijdig te stoppen. Er zal dan een nieuwe datum worden vastgesteld om de activiteit alsnog door te laten gaan.
  7.3       De Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

  Artikel 8.    Aansprakelijkheid

  8.1       De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet optreden van door de Opdrachtgever gewenste resultaat. Desalniettemin zal de Opdrachtnemer, wat binnen haar expertise, kennis en kunde ligt, haar uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken. Een garantie op de uitkomst van het traject/dienst kan echter niet gegeven worden. De Opdrachtnemer kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitblijven van het gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
  8.2       Deelname is voor de Opdrachtgever op eigen risico en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en welzijn van het dier.
  8.3       De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade naar aanleiding van het niet nakomen bij het uitvoeren van de dienst.
  8.4       De Opdrachtgever dient in bezit te zijn van een aansprakelijkheidsverzekering, die ook geldig is voor zijn/haar hond(en).
  8.5       De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade. 
  8.6       De Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen.
  8.7       De Opdrachtgever gaat zorgvuldig om met de aangeboden materialen die gebruikt zullen worden gedurende de diensten van de Opdrachtnemer. Mocht er schade ontstaan op de aangeboden materialen, dan wordt dat verhaalt op de veroorzaker.
  8.8       De Opdrachtgever is te allen tijde voor eigen risico op de locatie van GehoorSaam.
  8.9       De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, die het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de geadviseerde traject.
  8.10    Eventuele advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen. De Opdrachtnemer blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond,conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

  Artikel 9.    Plichten Opdrachtgever

  9.1       De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de hond(en) preventief behandelt zijn tegen vlooien, wormen en teken. Deelnemende dieren worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten door gangbare periodieke entingen via een dierenarts.
  9.2       De Opdrachtgever dient voorafgaand aan een traject, les, dienst Opdrachtnemer te informeren indien sprake is van (een vermoeden van) van een (besmettelijke) ziekte van het dier of als het dier recent in contact is geweest met een ander ziek dier. De Opdrachtnemer beoordeelt of de dienst op dat moment kan doorgaan. 
  9.3       De Opdrachtgever dient uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de cursus, workshop of lezing  samen met de honden op locatie GehoorSaam aanwezig te zijn. Bij verhindering dient Opdrachtgever het Opdrachtnemer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les/workshop op de hoogte te brengen.
  9.4       De Opdrachtgever (hond en baas) moeten in een goede conditie verkeren. Bij twijfel over de gezondheid van Opdrachtgever en/of hond, kan de Opdrachtnemer de Opdrachtgever uitsluiten van deelname.
  9.5       De honden van de Opdrachtgever dragen gedurende de diensten van de Opdrachtnemer geen slippende halsbanden of tuigen. Slipkettingen, prikbanden en andere correctiemiddelen zijn niet toegestaan.
  9.6       Loopse teven worden niet toegelaten, tenzij het geen probleem is voor de andere deelnemende honden. De Opdrachtnemer is hier bepalend in.
  9.7       Opdrachtgever en hond moeten de basisprincipes van gehoorzaamheid beheersen.
  9.8       Opdrachtnemer wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat Opdrachtgever dient te parkeren op de aangegeven plaatsen.
  9.9       Op locatie GehoorSaam dienen de honden, behalve op uitdrukkelijk verzoek van de instructeur, aangelijnd te zijn.
  9.10    In overleg met Opdrachtnemer is het toegestaan dat de deelnemer/cursist andere personen meebrengt, doch uitsluitend op eigen risico van de deelnemer/cursist.
  9.11    De relaties van de Opdrachtgever moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
  9.12    Opdrachtnemer laat geen honden toe bij de theorielessen, tenzij dit is afgesproken.

  Artikel 10.  Intellectueel eigendom en copyright

  10.1    De Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
  10.2    De Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
  10.3    De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor foto’s of ander beeldmateriaal, gemaakt tijdens de door haar georganiseerde dienst, te gebruiken voor promotiedoeleinden van de Opdrachtnemer op website en social media.
  10.4    Indien de Opdrachtgever bezwaar tegen heeft tegen artikel 10.3, dan dient de Opdrachtgever dit zelf te melden bij de Opdrachtnemer.
  10.5    De Opdrachtnemer behoudt zich alle intellectuele- en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de overeenkomst inzake methoden, trajecten en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
  10.6    Alle door de Opdrachtnemer verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake het traject/cursus en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

  Artikel 11 Klachtenregeling

  11.1    Indien de Opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Opdrachtnemer, dan kan deze een klacht indienen bij GehoorSaam.
  11.2    Opdrachtnemer zet zich in om samen met de Opdrachtgever het probleem op te lossen.

  Artikel 12.  Vindplaats en wijziging voorwaarden

  12.1    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
  12.2    De Opdrachtnemer mag te allen tijden tussendoor de algemene voorwaarden wijzigen. De nieuwste versie van de voorwaarden zal op de website https://www.gehoorsaam.nl worden geplaatst.

  Artikel 13.  Nietigheid

  13.1    Indien enig beding van de Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, doet dat niet af aan de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde beding wordt vervangen door een beding dat inhoudelijk zo veel mogelijk gelijk loopt met het nietige of vernietigde beding.

  Artikel 14: Slotbepalingen

  14.1. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de Opdrachtnemer dient te maken tot behoud van zijn rechten met betrekking tot invordering van door Opdrachtgever verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever.
  14.2    Voor het overige, niet bepaalde, beslist de Opdrachtnemer. Deze beslissingen zijn bindend.

 • GehoorSaam gevestigd aan Ceres 23 6681 PR Bemmel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  www.gehoorsaam.nl Ceres 23 6681 PR Bemmel +31 6 45805585

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  GehoorSaam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
  – Lijst met contactgegevens van de klant via een app

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gehoorsaam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  GehoorSaam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Het afhandelen van jouw betaling
  – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  – Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  – Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  – GehoorSaam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  GehoorSaam neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GehoorSaam) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  GehoorSaam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  GehoorSaam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  GehoorSaam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GehoorSaam en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@gehoorsaam.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . GehoorSaam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  GehoorSaam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@gehoorsaam.nl

  Hier is een cookiechart:

  Categorie Cookie/Pixel

  Wat doet/verzamelt de cookie? En wat is het doel?

  Bewaartermijnen

  Facebook pixel

  E-mailadres / IP adres. Advertenties tonen aan websitebezoekers en koud publiek o.b.v. interesses

  6 maanden

  Google Analytics

  IP adres. Website analyse

  50 maanden

  ActiveCampaign

  E-mailadres en IP adres. Bijhouden welke website pagina’s de ActiveCampaign contacten hebben bezocht.

  1 maand